• 222 999 955
 • info@schmitt-praha.cz

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

1. Úvodní ustanovení

Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou – daňovým poradcem platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, ostatní právní předpisy“ zejména zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradce. České republiky v platném znění, smluvní ujednání mezi daňovým poradcem a klientem a tyto obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen „OPDP“), je-li na ně v písemné smlouvě odkázáno. Smluvní ujednání má vždy přednost před ustanovením těchto „OPDP“.

2. Předmět smluvní úpravy

Předmětem smluvní úpravy je zejména poradenství daňové a finanční poradenství poskytované daňovým poradcem ve věcech daní, odvodů a poplatků (dále jen daně) a jejich podobných plateb jakož i finančních a účetních operací, které s daněmi a financování podnikání a občanských potřeb souvisejí (vklady při zakládaní obchodních společností, úvěrové financování, pojištění apod. dále jen „finanční poradenství“) Předmět poradenství v každém jednotlivém případě představuje  zakázku, kterou klient zadává poradci. Smluvně může být předmět poradenství upraven odlišně. Poradce poskytuje poradenství zpravidla v sídle kanceláře.

3. Definice pojmů

Pro účely těchto OPDP se definují pojmy takto:

3.1 Daňové poradenství

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Kancelář daňového poradce je organizační jednotka, která poskytuje administrativní, technickou a finanční podporu činností daňového poradce. Pokud není její činnost a odpovědnost vymezena jinak, je za ni vůči klientovi odpovědný daňový poradce.

3.2  Daňový poradce

Fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradce., který vede Komora daňových poradce. České republiky se sídlem v Srně. Podmínky zápisu do seznamu a oprávnění k výkonu daňového poradenství daňovým poradcem stanoví zákon Č. 523/1992 Sb., v platném znění.

3.3  Klient

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s daňovým poradcem ve smyslu ustanovení § 3 zákona Č. 523/1992 Sb.

3.4 Daně

Daně jsou povinné, zákonem uložené platby do veřejných rozpočtů. Pojem „daně“ pro účely těchto OPDP zahrnuje daně, poplatky, odvody, zálohy na tyto platby, zajištění daně, cla a odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou příjmem veřejných rozpočtů.

3.5  Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty, uložené podle daňových zákonů.

3.6  Správce daně

Správci daně jsou územní finanční orgány a další správní i jiné státní orgány České republiky, jakož i orgány obcí v České republice věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní.

3.7 Škoda

Škodou se rozumí majetková újma klienta, která mu vznikla v souvislosti s činností daňového poradce v rámci uzavřené smlouvy dle ust. § 3 zákona č. 523/1992 Sb. Škodou zpravidla není daň dodatečně vyměřená klientovi správcem daně.

3.8  Sociální pojištění

Platby do státního rozpočtu, jejichž výši a způsob placení upravují zvláštní zákony o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3.9 Zdravotní pojištění

Platby upravené zvláštními zákony o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jejichž příjemci jsou zdravotní pojišťovny.

3.10  Daňový audit

Daňovým auditem se rozumí provedení kontroly plnění daňových povinností klienta za minulá období v rozsahu stanoveném smlouvou.

3.11   Závazné posouzení

Závazným posouzením se rozumí písemné vyjádření daňového poradce ke klientem konkrétně vymezenému zadání.

3.12 Plná moc

Plná moc je důkazem existence zastoupení. Jde o právní úkon klienta, kterým prohlašuje vůči třetím osobám, že zmocnil daňového poradce k tomu, aby ho v dohodnutém rozsahu zastupoval. Pro daňové řízení lze plnou moc platně udělit písemně nebo ústně do protokolu u správce daně.

3.13 Pojištění

Pojištěním se rozumí pojištění odpovědnosti daňového poradce za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

3.14  Daňové přiznání

Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti daňového subjektu uvést sám správci daně výši svého daňového základu a až na výjimky si daň sám vypočítat. Tuto povinnost lze platně a účinně splnit jen podáním na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údaje. zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem a formou elektronických podání v souladu se zvláštními zákony.

3.15 Odměna

Odměna daňového poradce je smluvní cena sjednaná za jeho službu.

3.16  Významnost

Při rozhodování o významnosti či nevýznamnosti položky se přihlíží ke všem okolnostem, zejména k charakteru dané položky a její výši vzhledem k obratu, vlastnímu kapitálu a hospodářskému výsledku před zdaněním. Pokud částka položky přesáhne 1% obratu, 2% vlastního kapitálu nebo 10% hospodářského výsledku před zdaněním, považuje se tato položka obvykle za významnou a v souladu s tím se také posuzuje. Za významné je vždy považováno to, co je ve smlouvě jako významné sjednáno.

3.17 Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem

Na základě smlouvy s klientem zpracovává daňový poradce daňová přiznání uvedená ve smlouvě. Zpracování přiznání provádí daňový poradce na základě podkladů uvedených ve smlouvě (zpravidla účetní závěrka, peněžní deník, inventury, apod.) a předložených klientem. Je-li to ve smlouvě sjednáno, mohou být v rámci jeho zpracování posouzeny též další významné účetní případy dle smlouvy buď vybrané daňovým poradcem nebo navržené k posouzení klientem.

3.18 Podání daňového přiznání daňovým poradcem

Podání daňového přiznání daňovým poradcem je úkon, kdy daňový poradce na základě plné moci předloží daňové přiznání klienta správci daně.

4. Práva a povinnosti daňového poradce

4.1 Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými předpisy a v jejich mezích i příkazy klienta. V oprávněném případě a je-li to naléhavě nezbytné a v zájmu klienta a není-li možné získat souhlas a není-li to klientem vysloveně zakázáno, může se poradce od příkazu klienta odchýlit. Vždy je však povinen o tomto kroku klienta neprodleně informovat.

4.2 Daňový poradce je povinen využívat všech svých vědomostí, zkušeností a schopností k poskytování služeb klientovi.

4.3 Daňový poradce je povinen před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství.

4.4 Daňový  poradce je oprávněn odmítnout poskytnutí zejména takových služeb, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou protizákonné.

4.5 Daňový poradce je v dohodnuté lhůtě povinen oznámit klientovi všechny okolnosti, které zjistil při poskytování daňového poradenství a jež mohou mít vliv na změnu příkazu klienta.

4.6 Daňový poradce se při poskytování daňového poradenství může dát zastoupit jiným daňovým poradcem. Při jednotlivých úkonech může daňového poradce zastoupit i jeho pracovník. Zastoupení v těchto případech není možné, pokud klient se zastoupením vyjádří nesouhlas.

4.7 Daňový poradce je oprávněn ponechat si originály korespondence, kterou při výkonu daňového poradenství převzal.

4.8 Daňový poradce je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytnutí daňového poradenství, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li klient bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí daňového poradenství.

4.9 Daňový poradce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil klientovi odstoupení od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství:

 • učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučinil jiná opatření;
 • zúčtovat s klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji klient zaplatil.

4.10 Při ukončení smlouvy má právo daňový poradce provést konečné vyúčtování v souladu s cenovými ustanoveními smlouvy a požadovat zaplacení všech svých pohledávek vůči klientovi ještě před navrácením všech dokladů, které mu byly klientem předány pro výkon daňového poradenství.

4.11 Daňový poradce je povinen svou činnost vyvíjet tak, aby nedošlo ke vzniku škodní události také v těch případech, kdy by škoda vznikla v důsledku nečinnosti daňového poradce. Daňový poradce je povinen informovat klienta zejména o správné výši daňové povinnosti klienta, jakož i o termínech, ve kterých je klient povinen provést úhrady příslušných částek. Jde především o tyto položky:

 • zálohy na daň (bez rozlišení daně)
 • termín placení daně
 • dodanění odčitatelných položek v případě dodatečné změny podmínek pro jejich uplatnění
 • případy investičních pobídek
 • případně u dalších částek dle ustanovení příslušných zákonů.

4.12 Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.

4.13 Daňový poradce se může dovolávat mlčenlivosti zejména v případech, kdy nesmí být vyslýchán jako svědek, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti a kdy jsou po něm požadována zjištění, která jsou výsledkem jeho vlastní práce.

4.14 Daňový poradce se nemůže dovolávat mlčenlivosti:

 • jestliže má zákonem uloženou povinnost překazit a oznámit spáchání trestného činu;
 • je-li je povinnosti mlčenlivosti zbaven rozhodnutím soudu;
 • v rozsahu povinné součinnosti stanovené zvláštními předpisy.

4.15 Klient se nemůže dovolávat mlčenlivosti daňového poradce a umožní mu poskytnout nezbytné údaje:

 • v případech, kdy daňový poradce uplatňuje náhradu škody způsobené klientovi ze svého pojištění u příslušné pojišťovny;
 • vůči subjektu, který řeší spor mezi klientem a daňovým poradcem;
 • jestliže klient požaduje po daňovém poradci poskytnutí svědecké výpovědi v jiném řízení.

5. Práva a povinnosti klienta

5.1 Klient má právo na poskytnutí daňového poradenství v souladu s těmito OPDP a v rozsahu uzavřené smlouvy.

5.2 Klient má právo na vysvětlení postupů, které daňový poradce použil, úkonů, jež učinil, a na úplné informace o stavu řízení, ve kterém jej daňový poradce zastupuje. Klient má právo na kopii veškerých podání, která jeho jménem daňový poradce učinil.

5.3 Klient má právo nahlédnout do pojistné smlouvy daňového poradce.

5.4 Právem i povinností klienta je úzce spolupracovat s daňovým poradcem při poskytování daňového poradenství.

5.5 Klient je povinen včas předávat daňovému poradci veškeré doklady, jakož i další informace, které mají souvislost s předmětem poskytovaného daňového poradenství. Jde přitom o doklady a informace, které jsou nezbytné pro řádný výkon daňového poradenství nebo které si daňový poradce vyžádá. Klient je rovněž povinen informovat daňového poradce o všech známých rizicích vztahujících se k plnění předmětu smlouvy. Na vyžádání daňového poradce poskytne klientu  nezbytné informace a pokyny v písemné formě. Pokud není dojednáno jinak dodáním včas se rozumí dodání pět pracovních dní před plněním závazku.

5.6 Vyžádá-li si klient od daňového poradce závazné posouzení, je povinen sdělit mu informace o finančním rozsahu rizik, do kterých daňový poradce při aplikaci svého právního názoru vstupuje.

5.7 Skutečnost, že poradce je povinen pracovat s odbornou péčí a přitom odpovídá za kvalitu a správnost poskytovaných služeb, nesmí být vykládána tak, že klient není povinen trvale vynakládat nejvyšší úsilí k tomu, aby nedocházelo ke škodám.

5.8 Klient je povinen daňového poradce neprodleně informovat o všech úkonech učiněných bez jeho vědomí ve věcech, které jsou předmětem smlouvy. V případě takového jednání je klient za jeho následky plně odpovědný.

5.9 Klient je povinen ve smluvených lhůtách zaplatit daňovému poradci přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje, smluvenou výši odměny a případná další plnění, pokud se k nim zavázal.

5.10 Zjištění nezávislosti  – Klient je povinen vyhnout se všemu, co by mohlo ohrozit nezávislost poradce a jeho spolupracovníků. To se týká zejména předkládání nabídek zaměstnání a nabídek provedení prací pro poradce nebo jeho spolupracovníky.

6. Odpovědnost daňového poradce

6.1 Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

6.2 Daňový poradce neodpovídá za škodu, která klientovi vznikla z důvodu, že klient porušil ustanovení těchto OPDP a smlouvy. Daňový poradce rovněž nenese odpovědnost za autentičnost a obsahovou správnost dokladů a informací, které mu poskytl klient.

6.3 Ustanoveními o odpovědnosti daňového poradce za kvalitu a správnost poskytovaných služeb není dotčena povinnost klienta vynakládat trvale nejvyšší úsilí k prevenci vzniku škod.

6.4 Vzniknou-li důvodné obavy, že následkem poskytnutého daňového poradenství může vzniknout škoda, jsou obě strany povinny uskutečnit kroky a úkony, kterými lze škodě zabránit nebo ji snížit. Klient je přitom povinen daňového poradce na tyto skutečnosti po jejich zjištění neprodleně upozornit a poskytnout mu nutnou součinnost, zejména veškeré související podklady a informace.

6.5 Je-li důvod vzniku škody vyplývající ze zjištění státního orgánu sporný, je klient povinen umožnit daňovému poradci vedení všech přípustných opravných prostředků a domáhat se také veškerými přípustnými prostředky soudní ochrany, případně se na těchto prostředcích efektivně podílet. V opačném případě daňový poradce není povinen nahradit vzniklou škodu.

6.6 Náhrada škody je ze strany daňového poradce splatná plněním pojišťovny. Odmítne-li pojišťovna plnit s odůvodněním, že daňový poradce za škodu neodpovídá, rozhodne o případné náhradě škody soud. Nedojde-li k plnění ze strany pojišťovny z jiných důvodů, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými právními předpisy.

6.7 Písemná zpráva a ústní vyjádření  – Pokud daňový poradce dospěje k určenému závěru, je rozhodná písemná formulace. Ústní vysvětlení a sdělení poradce nebo jeho spolupracovníků týkající se plnění jsou nezávazné a nelze z nich uplatňovat vůči poradci žádný nárok.

6.8 Ochrana duševního vlastnictví  – Postoupení odborného vyjádření třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem daňového poradce, pokud takové postoupení nevyplývá ze samotné povahy zakázky (např. zpracováním daňového přiznání).

7. Vedení spisu

7.1 Daňový poradce je oprávněn vést spisovou evidenci o výkonu daňového poradenství.

7.2 Spisovou evidencí se rozumí písemnosti a záznamy, které zůstávají daňovému poradci pro jeho potřebu.

7.3 Při vedení spisu daňový poradce postupuje s odbornou péčí.

8. Odměna

8.1 Daňový poradce má nárok na odměnu za poskytnuté služby. Není-li výše této odměny sjednána ve smlouvě nebo její příloze (ceníku), použijí se přiměřeně ustanovení advokátního tarifu.

8.2 Smluvně sjednaná odměna nezahrnuje výdaje účelně vynaložené při poskytování daňového poradenství nebo v souvislosti s ním, není-li sjednáno jinak. Mezi výdaje účelně vynaložené při poskytování daňového poradenství patří zejména správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky, překlady a tlumočení.

8.3 Výše odměny obvykle vyjadřuje odbornou a časovou náročnost služby, jakož i rozsah odpovědnosti daňového poradce.

8.4 Daň z přidané hodnoty není součástí odměny sjednané nebo stanovené dle čI. 8.1 až 8.3 , použijí se přiměřeně ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech.

9. Sankce

9.1 Smluvní ujednání mezi klientem a daňovým poradcem může zahrnovat též smluvní sankce. Výše sankcí nesmí být stanovena v rozporu s dobrými mravy.

9.2 Je-li klient v prodlení s úhradou odměny daňovému poradci, má daňový poradce, vedle nároku na úrok z prodlení ve výši stanovené podle zvláštních předpisů, rovněž nárok na uplatnění sjednané smluvní sankce.

10. Vznik a zánik smluvního vztahu

10.1 Smluvní vztah mezi daňovým poradcem a klientem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování daňového poradenství.

10.2 Smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou může zaniknout výpovědí smlouvy kterýmkoliv účastníkem smluvního vztahu. Účinnost výpovědi se řídí ujednáními ve smlouvě. Není-li sjednáno jinak, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.

10.3 Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané doby.

10.4 Smluvní vztah zaniká splněním předmětu smlouvy.

10.5 Smluvní vztah lze ukončit kdykoli také dohodou.

10.6 Smluvní vztah zaniká za podmínek uvedených v bodě 4.8.

10.7 Smluvní vztah zaniká také úmrtím jednoho z účastníků uzavřené smlouvy, jde-li o smlouvu mezi fyzickými osobami. Je-li účastníkem smlouvy právnická osoba, zaniká smlouva také jejím zánikem bez právního nástupce.

10.8 Smluvní vztah také zaniká, pokud daňový poradce pozbyl právo vykonávat daňové poradenství dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daňovém poradenství. O této skutečnosti je daňový poradce povinen neprodleně uvědomit klienta.

10.9 Po zániku smluvního vztahu zůstávají v platnosti všechna ustanovení těchto OPDP a smlouvy, z jejichž obsahu je zřejmé, že se mohou vztahovat na skutečnosti, jež nastanou až po skončení smluvního vztahu, pokud tyto skutečnosti mají svůj původ ve smlouvě a OPDP. Jde zejména o otázky odpovědnosti poradce, mlčenlivosti, náhrady škod a vzájemné informovanosti.

11. Plná moc

11.1 Plná moc musí obsahovat jednoznačnou identifikaci klienta a daňového poradce (zmocnitele a zmocněnce). Plná moc dále musí obsahovat vymezení předmětu a rozsahu plné moci, datum jejího vydání, účinnost, případně dobu platnosti a podpis.

11.2 Rozsah a dobu účinnosti plné moci lze omezit.

11.3 Úřední ověření totožnosti klienta a daňového poradce je na plné moci nezbytné pouze pokud to vyžaduje právní předpis.

11.4 Zastupování na základě plné moci nevylučuje aby klient jednal se správcem daně přímo, přitom platí článek 4.1.

Plná moc zaniká:

 • je-li odvolána klientem;
 • je-li vypovězena daňovým poradcem;
 • uplynutím doby, je-li uzavřena na dobu určitou;
 • provedením úkonů, pro které byla udělena;
 • smrtí klienta či daňového poradce nebo v případě, že je zmocnitelem právnická osoba jejím zánikem bez právního  nástupce.

11.5 V případě, že klient odvolá plnou moc, je povinen neprodleně a prokazatelně o tomto svém úkonu informovat daňového poradce. Obdobně postupuje daňový poradce v případě, že plnou moc vypoví nebo odmítne.

12. Doručování

12.1 Korespondence mezi klientem a daňovým poradcem se doručuje osobně, poštovní přepravou, kurýrní službou nebo za použití přenosových technik, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě.

12.2 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak pro případ odepření přijetí či nepřevzetí poštovní zásilky se má za to, že zásilka byla doručena klientovi sedmý den následující po dni, kdy byla zásilka předána k poštovní přepravě.

12.3 Doručuje se na adresy uvedené ve smlouvě.

iso_logo